Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025

Quyết định số 707/QĐ-TCHĐ ngày 4/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (74 trang) Theo Kế hoạch này, từ nay đến năm 2025, ngành Hải quan sẽ tập trung đẩy mạnh số...

Bổ sung nhiều trường hợp được hưởng án treo kể từ 10/5/2022

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ...

Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030

Quyết định số 508/TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (12 trang) Đến năm 2030, chính sách thuế tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh theo hướng như sau: – Đối với thuế GTGT: mở rộng...

Điểm tin pháp luật tháng 04.2022

Một số quy định về giao dịch với người có liên quan trong Công ty cổ phần Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối...

Quy định mới về chuyển mục đích sử dụng đất tại một số tỉnh, thành

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha...

Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (32 trang) Nghị định thay mới các quy định về:...

[Dự thảo] Quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2022

Công văn số 3028/BTC-QLCS ngày 4/4/2022 của Bộ Tài chính về thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (19 trang) Công văn đính kèm Dự thảo Quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 sẽ được Bộ Tài chính trình Thủ tướng xem...

Năm 2022 sẽ triển khai nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà và chuyển nhượng bất động sản

Quyết định số 125/QĐ-TCT ngày 26/1/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 10/01/2022 ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,...

Tăng thời gian Người lao động được làm thêm lên tối đa 60 giờ/tháng

Đây là nội dung tại Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của NLĐ trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội do UBTVQH ban hành. Cụ thể, nếu người sử dụng lao...

Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ và chống bán phá giá theo Hiệp định RCEP

Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (9 trang) Thông tư hướng dẫn về thủ tục điều tra và nguyên tắc áp dụng các biện...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call