Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Thông tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP liên quan đến các hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán đối với giao dịch chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

“Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán” được hiểu là hợp đồng tương lai dựa trên tài sản cơ sở là chỉ số chứng khoán.

“Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ” được hiểu là hợp đồng tương lai dựa trên tài sản cơ sở là trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu giả định có một số đặc trưng cơ bản của trái phiếu Chính phủ.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ ban hành 02 mẫu hợp đồng tương lai nói trên sau khi báo cáo và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Các điều kiện để giao dịch 02 loại chứng khoán phái sinh nêu trên được quy định rõ tại Chương III Thông tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2021.

Thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 và Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/3/2017./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.