Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thông tư bãi bỏ một số điều khoản tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD liên quan đến nhà ở, bao gồm:

– Điều 4 về trình tự, thủ tục đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

– Điều 5 về trình tự, thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

– Điều 6 về thẩm định của cơ quan quản lý nhà ở đối với các dự án xây dựng nhà ở quy định tại khoản 2, 3 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

– Điều 7 về hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

– Điều 8 về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

– Khoản 1 Điều 9 về điều kiện huy động vốn phát triển nhà ở thương mại thông qua hình thức thu tiền trả trước của người mua, thuê mua nhà.

– Điều 11 về hồ sơ, quy trình lựa chọn doanh nghiệp bất động sản làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ.

Ngoài ra, điểm e khoản 4 Điều 8 Quy chế quản lý chung cư ban hành tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD (liên quan đến đơn vị quản lý bãi xe ô tô) cũng được bãi bỏ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.