Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực và ngày 01/07/2015, thay thế Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/06/2013.

Xem tiếp...

Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, thay thế Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/NQ-QH12.

Xem tiếp...

Luật Đất đai 2013

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

Xem tiếp...

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 số 92/2015/QH13 được Quốc hội trong kỳ họp Khóa 10 thông qua ngày 25/11/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 (trừ các quy định cụ thể hóa các quy định mới có liên quan của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

Xem tiếp...

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015 được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí