Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Phương pháp lấy mẫu và kiểm định nước thải

Ngày 18/05/2020

Thông tư số 41/2020/TT-BCA ngày 6/5/2020 của Bộ Công an quy định kiểm định nước thải

Xem tiếp...

Hướng dẫn mới về định giá tài sản phạm tội trong vụ án hình sự

Ngày 15/05/2020

Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7/3/2018

Xem tiếp...

Thủ tục cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc

Ngày 13/05/2020

Quyết định số 2133/QĐ-NHCS ngày 27/4/2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội

Xem tiếp...

Sẽ tăng phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp kể từ 2021

Ngày 11/05/2020

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Xem tiếp...

Quy chế đấu giá hạn ngạch nhập khẩu ô tô năm 2020 theo Hiệp định CPTPP

Ngày 08/05/2020

Quyết định số 1156/QĐ-HĐĐG ngày 20/4/2020 của Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan về việc ban hành Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết tại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Xem tiếp...

Giảm 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng từ 5/5 - 31/12/2020

Ngày 06/05/2020

Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Xem tiếp...