Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Cắt giảm điều kiện kinh doanh khí LPG

Ngày 31/10/2018

Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25/10/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Xem tiếp...

Kinh doanh vận tải biển được miễn xin giấy phép

Ngày 29/10/2018

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Xem tiếp...

Loại hình nhập khẩu khác nhau phải mở riêng tờ khai

Ngày 26/10/2018

Công văn số 6235/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo hàng hóa

Xem tiếp...

Bổ sung chính sách ân hạn nợ vay cho lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 24/10/2018

Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xem tiếp...

Sửa đổi cách chuyển xếp lương cho lãnh đạo công ty được bầu vào cơ quan nhà nước

Ngày 22/10/2018

Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Xem tiếp...

Quy định về ra quyết định thi hành án và gửi thông báo thi hành án

Ngày 19/10/2018

Về việc ra quyết định thi hành án

Xem tiếp...