Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Sửa đổi quy định khung về dự án đầu tư công

Ngày 19/09/2018

Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

Xem tiếp...

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 17/09/2018

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Xem tiếp...

Lập địa điểm kinh doanh theo quy định mới nhất

Ngày 14/09/2018

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 10/10/2018, theo đó, doanh nghiệp muốn mở địa điểm kinh doanh mới phải thực hiện thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Xem tiếp...

Nhiều thay đổi quan trọng trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

Ngày 12/09/2018

Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, theo đó, có rất nhiều quy định trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp đã được thay đổi, bổ sung sao cho phù hợp với thực tế và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp của Chính phủ.

Xem tiếp...

Tiếp tục lùi thời điểm thực hiện quy định mới về thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngày 10/09/2018

Thông tư số 21/2018/TT-NHNN ngày 31/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

Xem tiếp...

Quy định khung về sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngày 07/09/2018

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Xem tiếp...