Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Sửa đổi chế độ trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 31/10/2016

Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Xem tiếp...

Tiền thưởng lễ tết vẫn phải ghi rõ trong HĐLĐ hoặc Quy chế thưởng

Ngày 28/10/2016

Công văn số 7495/CT-TTHT ngày 4/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Xem tiếp...

Quy trình mới về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý xuất/nhập cảnh

Ngày 26/10/2016

Quyết định số 3280/QĐ-TCHQ ngày 30/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất, nhập cảnh, hàng hóa do người xuất, nhập cảnh mang trong hành lý; giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế

Xem tiếp...

Cho phép Đại lý hải quan nhận ủy quyền làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Ngày 24/10/2016

Công văn số 4047/BKHCN-TĐC ngày 28/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Xem tiếp...

Từ 18/10/2016, không cần thu hồi thẻ BHYT của người lao động nghỉ việc

Ngày 21/10/2016

Công văn số 2533/BHXH-QLT ngày 18/10/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc không thu hồi thẻ BHYT người lao động giảm

Xem tiếp...

Cách hạch toán chi phí sửa chữa và nâng cấp TSCĐ

Ngày 19/10/2016

Công văn số 8243/CT-TTHT ngày 26/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

Xem tiếp...