Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Tiêu chí mới về xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 23/03/2018

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xem tiếp...

Một số lưu ý về mua sắm tài sản công năm 2018

Ngày 21/03/2018

Công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018

Xem tiếp...

Quy định mới về kinh doanh đa cấp

Ngày 19/03/2018

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Xem tiếp...

Tăng mức phạt tối đa trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán lên 100 triệu

Ngày 16/03/2018

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Xem tiếp...

Bổ sung điều kiện thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Ngày 14/03/2018

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Xem tiếp...

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2018 của Chính phủ

Ngày 12/03/2018

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 5/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018

Xem tiếp...