Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Sửa đổi cách chuyển xếp lương cho lãnh đạo công ty được bầu vào cơ quan nhà nước

Ngày 22/10/2018

Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Xem tiếp...

Quy định về ra quyết định thi hành án và gửi thông báo thi hành án

Ngày 19/10/2018

Về việc ra quyết định thi hành án

Xem tiếp...

Thời hiệu yêu cầu và thẩm quyền thi hành án dân sự

Ngày 17/10/2018

Thi hành án là việc đưa vào thực hiện Bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại trên thực tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho cá nhân, tổ chức là người được thi hành án theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

Xem tiếp...

Cắt giảm điều kiện kinh doanh khách sạn, vũ trường, karaoke và sản xuất phim

Ngày 15/10/2018

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem tiếp...

Dự án sử dụng đất có giá trị thương mại cao phải đấu thầu để chọn nhà đầu tư

Ngày 08/10/2018

Công văn số 6948/BKHĐT-QLĐT ngày 2/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Xem tiếp...

Sửa đổi lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA

Ngày 05/10/2018

Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Xem tiếp...