Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy định mới về kiểm dịch y tế biên giới

Ngày 29/06/2018

Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Xem tiếp...

Quy định mới về điều kiện kinh doanh khí

Ngày 27/06/2018

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Xem tiếp...

Quy định mới về khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Ngày 25/06/2018

Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 7/6/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Xem tiếp...

Phạm vi kinh doanh dược phải ghi rõ trong đơn đề nghị cấp phép

Ngày 22/06/2018

Công văn số 10534/QLD-KD ngày 7/6/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt

Xem tiếp...

Quy định mới về liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài

Ngày 20/06/2018

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Xem tiếp...

Ngày chốt quyền và quyền của cổ đông sau ngày chốt quyền

Ngày 18/06/2018

Cổ đông được nhận cổ tức do chuyển nhượng cổ phần tại thời điểm công ty thực hiện việc chi trả

Xem tiếp...