Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Quy chế mới về mua lại và hoán đổi trái phiếu Chính phủ

Ngày 21/12/2018

Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

Xem tiếp...

Hướng dẫn xác định vốn nhà nước tại ngân hàng cổ phần hóa

Ngày 19/12/2018

Thông tư số 30/2018/TT-NHNN ngày 12/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng

Xem tiếp...

Quy chế ký quỹ ngân hàng để thành lập doanh nghiệp đa cấp

Ngày 17/12/2018

Thông tư số 29/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Xem tiếp...

Quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em năm 2016

Ngày 14/12/2018

Trẻ em được xem là đối tượng yếu thế và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các tầng lớp trong xã hội nhằm đảm bảo những điều kiện sống, học tập, phát triển tốt nhất. Theo quy định của Luật trẻ em năm 2016, các quyền và bổn phận của trẻ em đã được cụ thể hóa tại Chương II nhằm đảm bảo cho cho trẻ em được phát triển tốt nhất

Xem tiếp...

Trẻ em và các quy định nhằm đảm bảo cho sự phát triển của trẻ em.

Ngày 12/12/2018

Hiện nay, quy định độ tuổi được xem là “trẻ em” có sự khác biệt giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới. Theo Công ước Quốc tế về quyền trẻ em xác định “trẻ em có nghĩa là bất cứ người nào dưới 18 tuổi, trừ trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn”

Xem tiếp...

Từ 1/1/2017, được khởi kiện lại vụ án tranh chấp thừa kế hết thời hiệu 10 năm

Ngày 10/12/2018

Công văn số 263/TANDTC-PC ngày 5/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế

Xem tiếp...