Tìm kiếm

config
Gửi thông tin của bạn dưới đây để bắt đầu nhận bản tin điện tử của chúng tôi.
Họ và tên lót:*
Tên:*
Địa chỉ:*
E-mail:*
Mã xác minh:

Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 17/01/2020

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Xem tiếp...

Thay mới các phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 15/01/2020

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xem tiếp...

Biểu thuế AHKFTA 2019 - 2022

Ngày 13/01/2020

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 5/1/2020 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022

Xem tiếp...

Quy chế huy động vốn ngoại tệ đối với dự án tài chính vi mô

Ngày 08/01/2020

Thông tư số 34/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Xem tiếp...

Chế độ kế toán dành cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày 02/01/2020

Thông tư số 31/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Xem tiếp...

Bán voucher dịch vụ phải lập hóa đơn

Ngày 30/12/2019

Công văn số 96153/CT-TTHT ngày 25/12/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng

Xem tiếp...