Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/04/2019

Công văn 64/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính.

Xem tiếp...

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội về hôn nhân và gia đình.

Xem tiếp...

Bộ luật Lao động 2012

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII về ban hành Bộ luật Lao động.

Bộ Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013, thay thế hoàn toàn Bộ Luật lao động đã ban hành năm 1995 và các Luật sửa đổi bổ sung cho Bộ Luật này, bao gồm: Luật số 35/2002/QH10, Luật số 74/2006/QH11 và Luật số 84/2007/QH11.

Xem tiếp...

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô nội dung của Bộ luật Lao động

Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

Xem tiếp...

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).

Xem tiếp...

Luật Hộ tịch 2014

Luật số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội về hộ tịch.

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí