Tìm kiếm

config

Điều kiện kinh doanh thể thao chuyên nghiệp

Ngày 08/05/2019

Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Nghị định quy định chi tiết về chế độ, chính sách để thực hiện quyền của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp.

Theo Điều 18 Nghị định, doanh nghiệp chỉ được tiến hành kinh doanh hoạt động thể thao sau khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Giấy này do cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc UBND tỉnh cấp (Điều 20).

Điều kiện kinh doanh thể thao chuyên nghiệp

Để kinh doanh hoạt động thể thao, doanh nghiệp cần đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định và tối thiểu phải có đủ nhân viên chuyên môn gồm: huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế (Điều 13).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/6/2019.

Bãi bỏ Điều 11 Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007; Điều 4 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018; Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008; Quyết định số 82/2013/QĐ-TTg ngày 31/12/2013./.