Tìm kiếm

config

Hướng dẫn điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học - công nghệ

Ngày 17/04/2019

Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDD ngày 16/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

Văn bản hướng dẫn điều kiện và thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ để được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được thành lập theo Luật doanh nghiệp;

+ Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận;

Hướng dẫn điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

+ Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu (tiêu chí này chỉ áp dụng với doanh nghiệp đã thành lập 5 năm trở lên).

Trình tự cụ thể tham khảo các thủ tục hành chính được công bố và hướng dẫn tại Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/2/2019./.