Tìm kiếm

config

Thủ tục khai lệ phí môn bài (sửa đổi)

Ngày 24/04/2019

Quyết định số 625/QĐ-BTC ngày 10/4/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định hướng dẫn thủ tục khai lệ phí môn bài được sửa đổi theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện chịu lệ phí môn bài phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Hình thức nộp Tờ khai có thể nộp trực tiếp/ qua bưu điện/ hoặc nộp trực tuyến.

Thời hạn nộp Tờ khai:

+ Khai một lần khi doanh nghiệp mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

Thủ tục khai lệ phí môn bài sửa đổi

+ Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong cùng tỉnh, doanh nghiệp chịu trách nhiệm khai lệ phí môn bài chung tại trụ sở chính.

+ Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở ngoài tỉnh, các đơn vị này phải tự khai lệ phí môn bài tại địa bàn hoạt động.

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động ngay, phải khai lệ phí môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế thủ tục khai thuế môn bài được công bố và hướng dẫn tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016./.