Tìm kiếm

config

Thủ tục gia nhập dây họ, rút khỏi dây họ, chấm dứt hoạt động dây họ theo quy định của pháp luật hiện hành

Ngày 10/04/2019

Theo quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, việc gia nhập dây họ, rút khỏi dây họ, chấm dứt hoạt động dây họ được quy định như sau:

v     Về thủ tục gia nhập dây họ:

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, một người có thể trở thành thành viên mới của dây họ khi:

  • Có sự đồng ý của chủ họ và tất cả các thành viên.
  • Góp đầy đủ các phần họ theo thỏa thuận tính đến thời điểm tham gia.

v     Về thủ tục rút khỏi dây họ:

Thành viên đã lĩnh họ có thể rút khỏi dây họ nhưng phải góp các phần họ chưa góp và giao cho chủ họ hoặc thành viên giữ sổ họ trong trường hợp không có chủ họ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP.

Thủ tục gia nhập dây họ rút khỏi dây họ chấm dứt hoạt động dây họ theo quy định của pháp luật hiện hành

Việc rút khỏi dây họ của thành viên đã góp họ mà chưa lĩnh họ thực hiện như sau:

  • Được nhận lại các phần họ theo thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận, thành viên rút khỏi dây họ được nhận lại các phần họ đã góp tại thời điểm kết thúc dây họ; nếu có lý do chính đáng thì được nhận lại phần họ đã góp tại thời điểm rút khỏi dây họ.
  • Thành viên rút khỏi dây họ phải hoàn trả một phần tiền lãi đã nhận (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định tại Bộ luật dân sự.
  • Trường hợp người tham gia dây họ chết thì quyền, nghĩa vụ của người đó đã được xác lập trong quan hệ về họ được giải quyết theo quy định pháp luật về thừa kế. Việc tham gia dây họ của người thừa kế được thực hiện theo thỏa thuận của người thừa kế và những người tham gia dây họ.

v     Về việc chấm dứt dây họ:

Dây họ chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Theo thoả thuận của những người tham gia dây họ;
  • Mục đích tham gia dây họ của các thành viên đã đạt được;
  • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp dây họ chấm dứt, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia dây họ được thực hiện theo thỏa thuận về dây họ và quy định tại Bộ luật dân sự./.