Tìm kiếm

config

Trình tự, hệ quả về đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Ngày 14/11/2018

Theo quy định tại Điều 47 Bộ Luật Lao động năm 2012, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ thực hiện những nội dung sau:

-                Về thời hạn báo trước: Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

-                Về việc thanh toán quyền lợi của các bên: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

-                Về việc xác nhận và trả sổ bảo hiểm, giấy tờ: Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

-                Đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản: Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Trình tự hệ quả về đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Tương tự đối với người sử dụng lao động, khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, người lao động phải có trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ sau:

-                Về trợ cấp thôi việc: Không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

-                Về tiền bồi thường: Nếu người lao động vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

-                Về chi phí đào tạo: Trong trường hợp người sử dụng lao động có bỏ ra các chi phí để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ người lao động, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, người lao động phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 Bộ Luật Lao động. /.