Tìm kiếm

config

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Ngày 17/09/2018

Để giải quyết nguyện vọng chuyển đối hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp trên thực tế vốn có hiện nay nhưng lại không có quy định của pháp luật điều chỉnh, Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực tới đây vào ngày 10/10/2018 đã bổ sung quy định về thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp

Theo đó, hộ kinh doanh muốn chuyển đổi để đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi như sau:

1.       Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở.

2.       Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm

-        Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

-        Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

-        Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-        Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của chủ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên); của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, thành viên hợp danh của công ty hợp danh và của các thành viên công ty TNHH hai thành viên;

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

-        Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

-        Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-        Điều lệ Công ty (đối với Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh)

-        Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

3.       Thủ tục giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh./.