Tìm kiếm

config

Hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản, phương thức nộp và việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Ngày 15/08/2018

  Luật Phá sản 2014 quy định cụ thể về trình tự mở thủ tục phá sản

  1. Hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản gồm những tài liệu sau:

  -              Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

  -              Các chứng cứ, tài liệu chứng minh các khoản nợ đến hạn;

  -              Đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (nếu có);

  Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn xin mở thủ tục phá sản thì ngoài những tài liệu nêu trên, cần thêm những tài liệu sau:

  -              Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn bộ thời gian hoạt động;

  -              Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;

  -              Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  -              Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;

  -              Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã;

  -              Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

  Hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản phương thức nộp và việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

  2. Phương thức nộp hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản:

   Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau:

  -              Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân;

  -              Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.

  Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

  3. Xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

  -              Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.

  -              Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý đơn:

  v   Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản. Sau khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, Tòa án thụ lý đơn và ra thông báo thụ lý đơn trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn.

  v   Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;

  v   Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;

  v   Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản./.