Tìm kiếm

config

Quy định của pháp luật về quảng cáo, khuyến mại đối với hoạt động casino

HỎI:

Xin Luật sư cho biết quy định của pháp luật hiện hành về việc cung cấp thông tin, quảng cáo và khuyến mại đối với hoạt động kinh doanh Casino?

 ĐÁP:

Theo quy định tại Chương V nghị định số 03/2017/NĐ-CP, việc cung cấp thông tin, quảng cáo và khuyến mại đối với hoạt động kinh doanh Casino được quy định cụ thể như sau:

a.       Về việc cung cấp thông tin:

  • Doanh nghiệp có trách nhiệm niêm yết đầy đủ nội quy ra, vào Điểm kinh doanh casino và công bố công khai đầy đủ Thể lệ trò chơi và Quy chế giải quyết tranh chấp tại Điểm kinh doanh casino.
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh casino cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và điều tra theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin đã công bố và cung cấp.

b.       Về quảng cáo đối với hoạt động kinh doanh Casino

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định này mới được phép quảng cáo các hoạt động liên quan đến kinh doanh casino.

Quy định của pháp luật về quảng cáo khuyến mại đối với hoạt động casino

Việc Quảng cáo các hoạt động liên quan đến kinh doanh casino phải tuân thủ các quy định của pháp luật quảng cáo. Nội dung quảng cáo bao gồm:

  •        Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
  • Tên trò chơi có thưởng;

  • Đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh casino theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Phương tiện quảng cáo: Doanh nghiệp kinh doanh casino chỉ được phép quảng cáo bằng bảng, biển hiệu bên trong Điểm kinh doanh casino, các quảng cáo casino chỉ có thể nhìn thấy khi vào bên trong Điểm kinh doanh casino, phải đảm bảo người ở bên ngoài Điểm kinh doanh casino không đọc được, không nghe được, không thấy được. Ngoài những hình thức được phép quảng cáo quy định tại khoản này, doanh nghiệp không được quảng cáo kinh doanh casino dưới mọi hình thức.

Trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh casino đáp ứng quy định tại Điều 12 Nghị định này về thí điểm cho người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh Casino, ngoài các hình thức quảng cáo quy định về phương tiện quảng cáo trên, trong thời gian được phép kinh doanh thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino được quảng cáo trong chương trình giải trí được chiếu bằng các thiết bị điện tử trên các chuyến bay quốc tế; quảng cáo tại các khu cách ly sân bay quốc tế và cảng biển quốc tế.

c.       Về việc giảm giá, khuyến mại đối với hoạt động kinh doanh casino:

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 03/2017/ NĐ-CP, doanh nghiệp được thực hiện chính sách giảm giá, khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế và quy định của pháp luật có liên quan./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí