Tìm kiếm

config

Hủy phán quyết của trọng tài

HỎI:

Xin Luật Sư cho biết pháp luật hiện nay quy định về việc Hủy phán quyết của trọng tài như thế nào?

ĐÁP:

Theo quy định tại Chương XI Luật Trọng Tài thương mại năm 2010, việc hủy phán quyết của trọng tài được quy định cụ thể như sau:

a.       Về căn cứ hủy phán quyết của trọng tài:

Theo quy định tại Điều 68 Luật trọng tài thương mại 2010, Tòa án có thẩm quyền xem xét hủy phán quyết của trọng tài khi có đơn yêu cầu của một bên trong quan hệ tranh chấp. Phán quyết của trọng tài bị hủy nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-                 Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;

-                 Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;

-                 Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;

-                 Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;

-                 Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

b.       Về quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, nếu một bên có đủ căn cứ để chứng minh được rằng Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong những trường hợp phải hủy quyết định trọng tài theo quy định trên thì có quyền làm đơn gửi Toà án có thẩm quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là có căn cứ và hợp pháp. Trường hợp gửi đơn quá hạn vì sự kiện bất khả kháng thì thời gian có sự kiện bất khả kháng không được tính vào thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Hủy phán quyết của trọng tài

c.       Tài liệu yêu cầu hủy phán quyết trọng tài:

Bên có yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải có đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài gửi đến Tòa án có thẩm quyền để nghị giải quyết. Nội dung đơn yêu cầu bao gồm: Ngày, tháng, năm làm đơn; tên và địa chỉ của bên có yêu cầu; yêu cầu và căn cứ hủy phán quyết trọng tài. Kèm theo đơn yêu cầu hủy phán quyết phải có các tài liệu sau:

-                 Bản chính hoặc bản sao phán quyết trọng tài đã được chứng thực hợp lệ;

-                 Bản chính hoặc bản sao thỏa thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ.

Trường hợp giấy tờ kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực hợp lệ.

d.       Về phạm vi xem xét hủy phản quyết trọng tài của Tòa án.

Hội đồng xét đơn yêu cầu đề nghị hủy phán quyết của trọng tài do Tòa án lập ra không được xét lại nội dung vụ tranh chấp mà cần kiểm tra phán quyết trọng tài có thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại về các căn cứ hủy phán quyết trọng tài. Nếu xét thấy phán quyết trọng tài thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại và Hội đồng trọng tài không khắc phục hoặc không thể khắc phục được theo yêu cầu của Tòa án thì Hội đồng xét đơn yêu cầu căn cứ vào Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại để ra quyết định hủy phán quyết trọng tài.

Nếu xét thấy phán quyết trọng tài không thuộc một trong các trường hợp tại Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại thì Hội đồng xét đơn yêu cầu ra quyết định không hủy phán quyết trọng tài.

a.       Quy trình giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Tòa án.

-                 Thụ lý đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, thông báo cho trung tâm trọng tài hoặc trọng tài viên hoặc các trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc, các bên tranh chấp và Viện kiểm sát.

-                 Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý, Chánh án Tòa án chỉ định Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm 03 Thẩm phán.

-                 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được chỉ định, Hội đồng xét đơn yêu cầu phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu và phải chuyển hồ sơ cho VKS cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp để tham dự phiên họp do Tòa mở.

-                 Tiến hành phiên họp xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết, thành phần tham gia gồm các bên tranh chấp, Luật sư các bên (nếu có), Kiểm sát viên của VKS cùng cấp. Sau khi xem xét đơn và các tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của các bên được triệu tập, Kiểm sát viên trình bày ý kiến của VKS, Hội đồng tiến hành thảo luận và quyết định theo đa số.

-                 Hội đồng xét đơn ra quyết định hủy hoặc không hủy phán quyết của trọng tài. Trường hợp bên yêu cầu hủy rút đơn hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được Hội đồng chấp thuận thì Hội đồng ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

-                 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết định cho các bên, Trung tâm trọng tài hoặc Trọng tài viên vụ việc và VKS cùng cấp./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí