Tìm kiếm

config

Kho hàng đi thuê có phải đăng ký thuế?

HỎI:

Công ty tôi có trụ ở chính tại tỉnh Bình Dương. Hiện nay Công ty có thuê 150m2 (1 phần kho hàng) của Công ty chuyên cho thuê kho chỉ để chứa hàng tại tỉnh Hưng Yên. Vậy, Công ty có cần phải đăng ký thuế hay không?

ĐÁP:

Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện tho ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của nhi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp…”

Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

2. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh …

123.1

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp và sử dụng mã số thuế:

1. Cấp mã số thuế

h) Mã số thuế 13 số được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và có phát sinh nghĩa vụ thuế…

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty của bạn là tổ chức áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có trụ sở chính đặt tại tỉnh Bình Dương, nếu Công ty đăng ký thành lập chi nhánh phụ thuộc để làm kho chứa hàng cho Công ty tại tỉnh Hưng Yên thì Công ty phải thực hiện đăng ký thuế cho chi nhánh phụ thuộc này theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.