Tìm kiếm

config

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2018 của Chính phủ

Ngày 12/03/2018

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 5/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018

Theo Chỉ thị này, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong năm 2018, cụ thể như:

- Sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp để giảm chi phí khởi sự kinh doanh;

- Khẩn trương xây dựng dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế;

- Đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh;

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2018 của Chính phủ

- Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Hướng dẫn cụ thể hơn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng các loại tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bất động sản khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thế chấp tài sản để tiếp cận nguồn vốn vay./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.