Tìm kiếm

config

Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm

Ngày 28/01/2019

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

Nghị định quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp sau đây bắt buộc phải kiểm toán nội bộ hàng năm, gồm: công ty niêm yết; công ty mẹ có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ; công ty nhà nước là công ty mẹ (khoản 1 Điều 10).

Các doanh nghiệp khác chỉ được khuyến khích kiểm toán nội bộ, không bắt buộc (khoản 2 Điều 10).

Doanh nghiệp có thể tự tổ chức kiểm toán nội bộ hoặc thuê các công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện để thực hiện (khoản 3 Điều 10).

Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm

Việc kiểm toán nội bộ phải tuân thủ 03 nguyên tắc cơ bản: độc lập, khách quan và tuân thủ pháp luật (Điều 5).

Đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các yêu cầu sau: không được kiểm toán các quy định, chính sách do mình chịu trách nhiệm xây dựng; không có xung đột lợi ích với đơn vị được kiểm toán; không được kiểm toán các hoạt động do mình quản lý trong thời hạn 3 năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.