Tìm kiếm

config

Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng theo Luật an ninh mạng 2018 và các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 18/01/2019

Thực tế hiện nay cho thấy, việc Internet phát triển với tốc độ nhanh chóng từng ngày, từng giờ đã khiến cho việc kiểm soát các luồng thông tin trở nên khó khăn. Hằng ngày, người dân được tiếp cận với hàng nghìn các thông tin khác nhau trong đó có cả những thông tin không chính xác, có tính chất gây hoang mang tâm lý cho số đông, thậm chí dễ dẫn đến tình trạng bị lôi kéo, kích động.

Xem tiếp...

Luật an ninh mạng năm 2018 và những nguyên tắc, biện pháp bảo vệ an ninh mạng

Ngày 16/01/2019

Ngày 01/01/2019, Luật an ninh mạng năm 2018 chính thức có hiệu lực pháp luật. Luật an ninh mạng 2018 được xem là văn bản pháp lý đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay quy định cụ thể, chi tiết về quản lý, sử dụng Internet

Xem tiếp...

Quy chế phối hợp cho vay có bảo lãnh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 14/01/2019

Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định khung về quản lý trang thiết bị y tế

Ngày 11/01/2019

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Xem tiếp...

Bổ sung quy chế kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại

Ngày 09/01/2019

Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem tiếp...

Lộ trình bắt buộc tuân thủ Tiêu chuẩn thẻ chip nội địa

Ngày 07/01/2019

Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Xem tiếp...