Tìm kiếm

config

Miễn chứng nhận hợp quy hàng Công nghệ thông tin được miễn kiểm tra chất lượng

Ngày 21/11/2018

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông

Xem tiếp...

TP. HCM: Bắt buộc dán nhãn phân loại rác thải

Ngày 19/11/2018

Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND TP. HCM ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Bổ sung nhiều giải pháp cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh

Ngày 16/11/2018

Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Xem tiếp...

Quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Ngày 14/11/2018

Tương tự như đối với người lao động, người sử dụng lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trước thời hạn

Xem tiếp...

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Ngày 12/11/2018

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hiện nay, Bộ luật lao động đã ngày càng hoàn thiện để đảm bảo những quyền lợi chính đáng cho người lao động

Xem tiếp...

Quy trình xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ngày 07/11/2018

Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công thương quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Xem tiếp...